Binnen Atlant bieden we gespecialiseerde zorg en behandeling aan cliënten met het syndroom van Korsakov. 

Hiervoor hebben we in 2015 het Topcare predicaat ontvangen.

Zie ook het interview met Ineke Gerridzen over hoe Atlant omgaat met Covid-19.

Atlant is actief betrokken geweest bij het opzetten van de stichting Topcare, omdat we het verbeteren van de zorg en behandeling aan cliënten met het syndroom van Korsakov heel belangrijk vinden. De criteria waarop we als doelgroep getoetst worden geven verder richting aan het willen verbeteren.

Er is, mede door Topcare, veel aandacht voor onderzoek, verbetercultuur, en een nieuwsgierige houding bij de medewerkers: waarom doen we wat we doen, kunnen we onderzoeken en aantonen dat we met de geboden zorg en behandeling het goede doen en waarin kunnen we ons verbeteren? Eigen regie van de cliënt staat hierbij hoog in het vaandel en zo mogelijk worden de wensen van de cliënten ingevuld.

We zijn hard bezig om medewerkers voldoende kennis en vaardigheden te geven om zelf onderzoek te doen of mee te werken aan onderzoek. Dat kan een klein praktijkgericht onderzoek zijn, maar ook een wetenschappelijk onderzoek dat jaren loopt. Ook zijn medewerkers betrokken bij verbeter- en innovatieprojecten. Dit alles natuurlijk in het belang van de cliënten van vandaag en morgen!

Onderzoeken

Een greep uit onderzoeken en innovatieprojecten die bij Atlant lopen / hebben gelopen:

Onderzoek 1:  Naamkaartjes

Ik weet wie je bent: een onderzoek naar het dragen van naamkaartjes door medewerkers die werken met mensen met het syndroom van Korsakov.

Eén van de hulpmiddelen die cliënten kan ontlasten bij hun geheugenproblemen is het dragen van een naamkaartje. Middels onderzoek is onderzocht wat de ervaringen van cliënten en medewerkers zijn met het dragen van naamkaartjes. Hieruit bleek dat het dragen van naamkaartjes de sfeer meer huiselijk maakt, omdat cliënten zorgmedewerkers vaker bij naam aanspreken. Het lijkt cliënten meer vertrouwen en zekerheid te geven bij het aanspreken van de juiste persoon en werden minder geconfronteerd met hun geheugenverlies. Volgens cliënten is het contact persoonlijker, herkennen ze zorgmedewerkers beter en geeft het hen een veilig gevoel.

Onderzoek 2:   COPD bij cliënten met het syndroom van Korsakov.

Een geïntegreerde aanpak van COPD bij cliënten met het syndroom van Korsakov via een multidisciplinaire benadering, een innovatieproject.

Van de 138 bewoners in verpleeghuis Markenhof rookt ca. 90%. Zij hebben daarmee een risico op het ontwikkelen van chronische longaandoeningen, zoals COPD. De prevalentie van COPD bij de cliënten met het syndroom van Korsakov wordt geschat op 23-30%. Deze constateringen waren aanleiding voor het opstarten van een multidisciplinair project om de zorg en behandeling van COPD te verbeteren bij cliënten met het syndroom van Korsakov. Een adequate multidisciplinaire behandeling van COPD rust op 4 pijlers: medicamenteuze behandeling, verminderen van roken, voldoende lichaamsbeweging en gezonde voeding. Met de uitkomsten van het project hopen we de COPD-zorg en behandeling te verbeteren en bij te dragen aan de gezondheid en welzijn van de cliënt met het syndroom van Korsakov met COPD.

Onderzoek 3:   Uitbreiding dagbesteding - Specifieke Arbeidsmatige Dagbesteding (SAD), een innovatieproject

Ondanks de huidige dagbesteding op maat, is de inschatting dat de behoeften van cliënten op het gebied van werk niet altijd worden vervuld en dat er mogelijkheden bestaan om een werkgerelateerde dagbesteding te vinden die meer bij hen aansluit. In 2017 heeft een werkgroep geconcludeerd dat SAD cliënten kan ondersteunen bij het beter benutten van hun mogelijkheden en/of werkervaring uit het verleden en het optimaliseren van zelfredzaamheid in het verrichten van arbeid. Dit heeft in 2017 geresulteerd in een handboek “Specifieke Arbeidsmatige Dagbesteding voor cliënten met het syndroom van Korsakov”. In 2018 is een pilot gestart met als doel inzicht te krijgen in de haalbaarheid van SAD binnen Atlant en de bruikbaarheid van het handboek .