Aandachtsgebied 1: Zorg, behandeling, begeleiding en wonen

 1. Zorg, behandeling, begeleiding en wonen worden verzorgd voor minimaal 30 intramurale patiënten van de Topcare patiëntengroep die complexe zorg nodig hebben.
 2. Zorg, behandeling, begeleiding en wonen worden geboden volgens een methodische werkwijze - gebaseerd op een zorgprogramma en/of de meest actuele standaarden - die leidt tot verbetering van resultaten.
 3. Zorg, behandeling, begeleiding en wonen worden verleend door multidisciplinaire teams die werken vanuit een vastgelegde gemeenschappelijke visie, doelstelling en beleid, specifiek voor de Topcare patiëntengroep.
 4. Binnen elke discipline betrokken bij zorg, behandeling, begeleiding en wonen hebben professionals gemiddeld ten minste vier jaar werkervaring met de Topcare patiëntengroep.
 5. Er wordt actief en structureel samengewerkt met patiënten, patiëntvertegenwoordigers en patiëntenverenigingen van de Topcare patiëntengroep. De zorgorganisatie voert een actief beleid ten aanzien van mantelzorgers en vrijwilligers.
 6. De zorgorganisatie draagt zorg voor voldoende en zinvolle dagbesteding voor de Topcare patiëntengroep, afgestemd op de behoeften en wensen van de individuele patiënt.
 7. De zorgorganisatie geeft uitvoering aan een kwaliteits- en veiligheidsbeleid dat rekening houdt met de specifieke eigenschappen van de Topcare patiëntengroep.
 8. De basiszorg voor de Topcare patiëntengroep is uitstekend.

Aandachtsgebied 2: Expertise-functie

 1. Voor patiënten van de Topcare patiëntengroep die minder complexe zorg nodig hebben en nog zelfstandig wonen (dan wel verblijven in een verpleeghuis waarmee de Topcare zorgorganisatie samenwerkt) wordt expertise ingezet, zodat ook zij profiteren van verbeteringen en innovaties op het terrein van zorg, behandeling, begeleiding en wonen.
 2. Als experts voor de Topcare patiëntengroep leveren verpleegkundigen, verzorgenden en (para)medici die betrokken zijn bij de Topcare patiëntengroep consultatie en advies aan collega’s ten behoeve van patiënten binnen en buiten de eigen zorgorganisatie.
 3. Het Topcare centrum vervult een voortrekkersrol in de structurele samenwerking met verpleeghuizen, andere zorgorganisaties en professionals die betrokken zijn bij zorg, behandeling, begeleiding en wonen voor de Topcare patiëntengroep.

Aandachtsgebied 3: Onderzoek

 1. Voor het opzetten, uitvoeren, begeleiden en stimuleren van onderzoek onder de Topcare patiëntengroep en het werven van fondsen bestaat er een structurele samenwerking met een kennisinstituut (universiteit/hogeschool) en een hoogleraar en/of lector met affiniteit met de care-sector. De hoogleraar/ lector besteedt gemiddeld tenminste één dag per week aan Topcare.
 2. Voor de Topcare patiëntengroep is een onderzoeksbeleid vastgelegd met concrete doelen voor korte en lange termijn. In het onderzoeksbeleid worden prioriteiten gesteld en keuzes gemaakt. Dit heeft geresulteerd in een onderzoeksagenda en – planning voor een periode van vier jaar. Duidelijk is wie (eind)verantwoordelijk is voor de planning en uitvoering van het Topcare onderzoek.
 3. De onderzoeksagenda is afgestemd met de onderzoeksagenda van zorgorganisaties met verwante doelgroepen en/of kennisnetwerken rond de Topcare patiëntengroep.
 4. Minimaal twee verpleegkundigen, verzorgenden, (para)medici of psychosociaal zorgverleners, werkzaam in de Topcare patiëntenzorg, besteden een deel van hun (werk)tijd structureel aan onderzoek onder de Topcare patiëntengroep.
 5. Het aantal verpleegkundigen, verzorgenden, (para)medici en ondersteunend personeel dat beschikt over onderzoeksvaardigheden om een bijdrage leveren aan onderzoek onder de Topcare patiëntengroep is voldoende om het huidige en voorgenomen onderzoek goed te accommoderen.

Aandachtsgebied 4: Implementatie, scholing en disseminatie

 1. Resultaten van eigen onderzoek en extern onderzoek worden geïmplementeerd binnen de Topcare patiëntengroep.
 2. Er wordt uitvoering gegeven aan een opleidings- en scholingsbeleid voor medewerkers die werken met de Topcare patiëntengroep. Het opleidings- en scholingsbeleid: 
  I. is gebaseerd op een duidelijke visie.
  II. besteedt aandacht aan opleidingsdoelen op de korte en lange termijn.
  III. besteedt aandacht aan opleiding en scholing voor zowel nieuwe medewerkers als medewerkers die al langer met de Topcare patiëntengroep werken.
  IV. besteedt aandacht aan opleiding en scholing in onderzoeksvaardigheden.
 3. Resultaten van onderzoek worden verspreid binnen de eigen zorgorganisatie.
 4. Resultaten van onderzoek worden verspreid naar andere zorgorganisaties en zorgverleners binnen en buiten het Topcare netwerk die betrokken zijn bij de Topcare patiëntengroep.
 5. Resultaten van onderzoek worden verspreid naar patiënten en/of hun vertegenwoordigers.

Aandachtsgebied 5: Verbetercultuur en draagvlak 

 1. Het management besteedt structureel aandacht aan het stimuleren van een verbetercultuur met aandacht voor de wisselwerking tussen de vijf aandachtsgebieden van de Topcare toetredingscriteria en draagt zorg voor evaluatie en borging van onderzoeksresultaten en innovaties.
 2. Verpleegkundigen, verzorgenden en (para)medici brengen ideeën in voor (onderzoek naar) het verbeteren van patiëntenzorg.
 3. Verpleegkundigen, verzorgenden en (para)medici documenteren hun specifieke kennis en werkwijze rond de Topcare zorg ten behoeve van onderwijs, het inwerken van collega’s en reflectie op het eigen handelen.
 4. Verpleegkundigen, verzorgenden en (para)medici reflecteren regelmatig op de eigen werkwijze en die van het team.
 5. Verpleegkundigen, verzorgenden en (para)medici van alle bij de Topcare patiëntengroep betrokken afdelingen en functies delen regelmatig kennis en ervaring met elkaar.
 6. Bij medewerkers en leidinggevenden bestaat draagvlak voor Topcare.
 7. De zorgorganisatie committeert zich intern en extern aan Topcare.

De toetredingscriteria van Stichting Topcare zijn vastgesteld op 17 september 2015