Terug naar overzicht

Website

www.saffier.nl

Specialisaties

Syndroom van Korsakov

Bij Saffier wordt zorg, behandeling en ondersteuning aan ouderen en kwetsbaren geboden, waaronder mensen met het syndroom van Korsakov. De zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov vindt plaats op locatie Domus Nostra. In het voorjaar van 2022 is voor deze doelgroep het Topcare-predicaat ontvangen.

 

Geschiedenis en ambities

Saffier kent een lange geschiedenis met het bieden van zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov. Dit is begonnen met een kleine gespecialiseerde afdeling in een psychogeriatrisch verpleeghuis. In 2007 heeft Saffier een bijdrage geleverd aan het oprichten van het landelijke Korsakov Kenniscentrum. Door deze netwerkorganisatie werd het delen van kennis en expertise rondom het syndroom van Korsakov efficiënter. De Korsakov zorg is in de jaren doorontwikkeld binnen Saffier en in 2013 werd een geheel nieuw pand geopend specifiek voor deze doelgroep, Woon- en expertisecentrum Domus Nostra. Binnen Domus Nostra is er ruimte voor vierentachtig bewoners met het syndroom van Korsakov.

De ambitie binnen Domus Nostra en de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov is om te blijven ontwikkelen. Het Topcare traject is een mooie manier om dit te borgen binnen de organisatie. Daarnaast is Domus Nostra een Regionaal Expertisecentrum met het doel om andere partijen in de regio te ondersteunen en adviseren op het gebied van Korsakov zorg. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden om meer Korsakov plekken te creëren binnen de muren van Saffier, specifiek voor cliënten die een stapje zelfstandiger kunnen wonen dan binnen een verpleeghuis.

 

Onderzoek

Binnen Domus Nostra is een onderzoeksagenda opgesteld voor de doelgroep Korsakov. Het overkoepelende thema van deze agenda is participatie en sociale inclusie. Cliënten met het syndroom van Korsakov zijn relatief jong en vinden het belangrijk om nog een rol te hebben in de samenleving. Om deze reden is er gekozen voor twee verschillende samenwerkingsverbanden, namelijk:

  • Samenwerking met het lectoraat Music Based Therapies and Interventions van ArtEZ University of the Arts. Het multidisciplinair samenwerken is de kracht van Domus Nostra, waarbij de vaktherapie een speciale rol inneemt. De vaktherapeuten (beeldend, dans en muziek) werken niet alleen individueel met cliënten, maar zetten ook innovatieve projecten op die de cliënt perspectief bieden en hen laten participeren in de samenleving. Een voorbeeld hiervan is het theaterproject (https://www.saffiergroep.nl/locaties/domus-nostra/onderzoek). De samenwerking met het ArtEZ biedt kansen om deze projecten te verbinden met de wetenschap.
  • Samenwerking met de Haagse Hogeschool (HHS) en Topaz. Jaarlijks volgen medewerkers van Saffier en Topaz samen de leergang Participatieve gezondheidszorg op de HHS, waarbij er op creatieve manier gekeken wordt hoe cliënten bij het zorgproces betrokken kunnen worden. Hieruit ontstaan praktische verbetertrajecten. Studenten van de HHS krijgen vervolgens de kans om onderzoek te doen naar deze trajecten.

 

Voorbeelden onderzoek

De meest gebruikte methodiek in de benadering bij cliënten met het syndroom van Korsakov is de ‘Empathisch Directieve Benadering’ (EDB). Saffier heeft een rol gespeeld bij het ontwikkelen van deze methodiek, en dit is dan ook een belangrijk thema op de onderzoeksagenda van Domus Nostra. Geestelijk verzorger Ineke Zuurmond is een promotietraject gestart rondom de zorgrelatie tussen professional en bewoner, met de nadruk op autonomie. Dit met als doel een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de EDB. Daarnaast werkt senior onderzoeker Monique van Bruggen-Rufi aan een onderzoeksvoorstel om de EDB te vertalen naar een methode voor muziektherapie. Het plan is om deze methode in verschillende Korsakov centra in Nederland als pilot te onderzoeken, met verminderen van apathie en het bevorderen van sociale inclusie als belangrijkste uitkomstmaten.

In het najaar 2021 zijn de verschillende disciplines vaktherapie (beeldend, muziek, en dans) begonnen aan een inclusief theaterproject met cliënten met Korsakov, cliënten met niet-aangeboren hersenletsel en vrijwilligers uit de wijk. Het theaterstuk is in mei 2022 uitgevoerd. De vaktherapeuten werken samen met studenten van Hogeschool Leiden om te onderzoeken wat dit project op sociaal gebied heeft opgeleverd voor de cliënten en de wijk en welke belemmerende en faciliterende factoren te identificeren zijn in het gehele proces.