Terug naar overzicht

Op 22 oktober 2020 vond de Tussentijdse Evaluatie plaats van drie Topcare-expertisecentra. Vivium Naarderheem, Avoord en Noorderbreedte gaven een presentatie over hoe zij zich hebben ontwikkeld in de twee jaar na het verkrijgen van hun Topcare-predicaat. Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus werd de bijeenkomst gehouden via ZOOM. Er was een ruime opkomst van 57 deelnemers.

De drie organisaties waren gevraagd om zich in de presentatie te concentreren op één van de volgende vragen:

1. Het betrekken van de cliënten bij de Topcare-ontwikkeling
2. De samenwerking met wetenschappers
3. Het opstellen van een onderzoeksagenda

De leden van de visitatiecommissie die deze bijeenkomst bijwonen, zijn: Jan Borleffs, voorzitter visitatiecommissie, emeritus-hoogleraar en vice-decaan Onderwijs en Opleidingen Rijksuniversiteit Groningen/UMC Groningen; Marie-Josee Smits, verpleegkundige en gepromoveerd op morele ervaringen van deskundigen; en Lausanne Mies, ergotherapeut en gerontoloog. Zij zullen na afloop van de presentaties vragen stellen ter verheldering en verdieping. Op basis daarvan zal de visitatiecommissie een evaluatierapportage opstellen.

Directeur van Stichting Topcare David Engelhard trapt af met de woorden dat het een bijzondere bijeenkomst is. “Niet alleen omdat deze online is maar ook vanwege de dubbele doelstelling. De visitatiecommissie kijkt en luistert mee ter beoordeling van de tussentijdse evaluatie. Daarnaast is de bedoeling dat we onderling uitwisselen en van elkaar leren.”

Voordat de eerste presentatie van start gaat, lanceert David een poll de deelnemers te activeren. De vraag luidt: ‘Wat hoop je vandaag te leren?’

Poll wat hoop je te leren (Uitslag van de poll)

Presentatie Noorderbreedte

Noorderbreedte bijt – met een Topcare-predicaat voor de doelgroep Gerontopsychiatrie – het spits af. En wel op een bijzondere manier, namelijk met een professioneel opgenomen film die toont hoe Noorderbreedte in het schitterende Park Toutenburg zorg geeft aan haar patiënten met Korsakov en gerontopsychiatrische patiënten. Er komen diverse mensen aan het woord, van bestuurder Martin Kirchner en regiomanager Bart Renkema tot associate lector dr. Gea van Dijk. De film schetst onder meer een mooi beeld van de onderzoeken die Noorderbreedte doet, de verbindingen die ze legt tussen onderwijs en praktijk, de publicaties in tijdschriften en kranten, de multidisciplinaire intervisie en het delen van kennis tijdens inloopavonden en netwerkbijeenkomsten.

Dan is er gelegenheid voor de visitatiecommissie om vragen te stellen. Zo heeft Jan Borleffs een vraag over de multidisciplinaire intervisie van Noorderbreedte, namelijk of er is geëvalueerd hoe die is ervaren. Gea van Dijk licht toe hoe prettig het was om met elkaar te reflecteren en kennis te nemen van elkaars perspectief. Op de vraag van Lausanne Mies hoe Noorderbreedte niet alleen kennis deelt – wat ze heel goed doet – maar ook zorgdraagt voor implementatie, antwoordt Gea: “Bij Toutenburg komen de onderzoeksvragen vaak voort uit de dagelijkse praktijk. Daardoor zijn de medewerkers die deelnemen aan het onderzoek vaak heel betrokken. Dat maakt de implementatie kansrijker.”

Er volgt weer een poll. Ditmaal met de vraag ‘Wat ga je anders doen na het zien van de presentatie van Noorderbreedte?’

 Topcare 22 okt poll 1 (Uitslag van de poll)

Presentatie Naarderheem

Vervolgens is de beurt aan zorgcentrum Naarderheem, onderdeel van Vivium Zorggroep, om te presenteren. De zorginstelling voert al zes jaar het Topcare-predicaat voor de geriatrische revalidatiezorg. Ellen Vreeburg, specialist ouderengeneeskunde, en Wineke Snel, adviseur kwaliteit en beleid geriatrische revalidatiezorg, nemen de deelnemers mee op een figuurlijke reis ‘van droom naar werkelijkheid’. Die is geïnspireerd op de hervisitatie in 2018 waarbij de conclusie was dat op de meeste onderwerpen nog geen concrete resultaten zijn behaald, maar dat er wel tien dromen zijn geformuleerd. Zo is er een droom om een voortrekkersrol te vervullen in de ambulante en poliklinische geriatrische revalidatiezorg. Een tweede droom is het vergroten van de eigen regie van de cliënt. En een derde droom een vlekkeloze samenwerking in triage.

Wat heeft Naarderheem gedaan en ontwikkeld in het streven om deze tien dromen waar te maken? Bij droom 1 is ingezet op snel en veilig thuis revalideren met e-health, en er is gestart met het innovatieve behandelprotocol Hipper. Met oog op de realisatie van droom 2 is Naarderheem gaan werken met een revalidatielogboek. En voor droom 3 vindt er doorontwikkeling plaats van het regionale transferpunt. Op deze manier zet de presentatie zich door en schetst een goed beeld van alle tien dromen van Naarderheem.

Presentatie Avoord

Na de vragen van de visitatiecommissieleden en een laatste poll gaan we door met de laatste presentatie: een film van Avoord, ouderzorginstelling met een Topcare-predicaat voor dementie. De film geeft een helder beeld van de Excellente Dementiezorg die Avoord-breed wordt uitgerold (waaronder SOCAV), de verschillende initiatieven in regionale en bovenregionale expertisedeling, de installatie van de WOC en de start van het praktijkonderzoek door de zorgmedewerkers. Maar Avoord geeft eerlijkheidshalve het hele plaatje weer en vertelt ook wat er nog niet is gedaan, bijvoorbeeld geen vastlegde visie in externe expertise-deling en (nog) geen onderzoeksagenda voor kleinere praktijkonderzoeken. Die ambities blijven nog staan.

Na wederom vragen van de visitatiecommissie eindigt de middag met vragen uit het publiek, onder andere over hoe je verbinding maakt met een lectoraat (Noorderbreedte heeft gekozen voor een Associate lectoraat, wat binnen een jaar geregeld kon worden) en hoe je cliënten werft voor de cliëntenraad (waar Atlant op antwoordt dat zij dat via verwanten, familieleden, een bewonersraad en een oproep in een lokale krant heeft gedaan).

 

Al met al een leerzame en inspirerende middag, waarbij de titel van de bijeenkomst ‘Leren van elkaar’ zeker tot zijn recht is gekomen.